Jak założyć stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, którą tworzą osoby mające wspólne zainteresowania albo dążące do osiągnięcia tych samych celów. Ze względu na charakter czy przedmiot zainteresowań członków stowarzyszenia mogą być organizacją o charakterze politycznym, wyznaniowym, pomocowym, wspierającym jakąś grupę społeczną. Na czas wyborów zawiązuje się stowarzyszenia o charakterze komitetów wyborczych. Specjalnym rodzajem stowarzyszeń są partie polityczne – ich członków wiąże wspólny cel jakim jest zdobycie względnie utrzymanie władzy. Swoje stowarzyszenia zakładają pracodawcy, rzemieślnicy jednej branży albo pracownicy (związki zawodowe). Cechą łączącą wszystkie stowarzyszenia jest to, że nie mogą one prowadzić działalności zarobkowej.

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenieSposób zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń opisuje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Wielokrotnie nowelizowana ma jednolity tekst opublikowany przez Sejm RP 20.01.2017 r. Pierwszym krokiem na drodze do zawiązania stowarzyszenia jest zebranie założycielskie. Uczestnikami owego spotkania są członkowie założyciele, których nie może być mniej niż siedmiu. Założyciele stowarzyszenia muszą być osobami dorosłymi, nie mogą być ubezwłasnowolnieni ani pozbawieni praw obywatelskich. Do stowarzyszenia mogą należeć za zgodą rodziców/opiekunów prawnych osoby poniżej 16 roku życia, ale pozbawione będą czynnego i biernego prawa wyborczego, czyli ani nie będą wybierać władz stowarzyszenia ani nie mogą do tych władz być wybierane. Osoby między 16 – 18 mogą korzystać z pełni praw członka stowarzyszenia, ale nie wolno złamać zasady większości osób powyżej 18 roku życia w zarządzie fundacji.

Status organizacji

Na zebraniu założycielskim uchwala się statut organizacji. Ten bardzo ważny dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze sposobem funkcjonowania stowarzyszenia. Aby na zebraniu założycielskim udało się dokument uchwalić, warto projekt przygotować wcześniej, skonsultować się z członkami stowarzyszenia oraz zasięgnąć porady prawnika co do poprawności treści statutu pod względem obowiązującego prawa. Mając listę członków założycieli i statut przeprowadzamy zebranie, podczas którego podejmowane są uchwały mające znaczenie do ostatniego etapu tworzenia stowarzyszenia – wpisaniu naszej organizacji do KRS. Aby to się stało do sądu powinniśmy dostarczyć statut, listę członków założycieli, uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, uchwałę o przyjęciu statutu, uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej. Po wpisaniu stowarzyszenia na listę KRS można rozpocząć zgodną ze statutem działalność.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here